Информация за компанията

Монделийз България ЕООД

ЕИК: 202890976
Адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София No.1, сгр.3, ет.4
Телефон на потребителя: 0800 13 500 (безплатен от цялата страна)
Тел.: +359 2 910 11

Mondelez Bulgaria Ltd.

Company reg. number: 202890976
Address: 1766 Sofia, district Mladost 4, 1 Business Park Sofia str., bld.3, fl.4
Consumer phone: 0800 13 500 (free from all locations within Bulgaria)
Tel: +359 2 910 11